Legislatíva SR

Informácia a manuál pre chovateľov

 

1. Povinnosť nahlasovania domácich zabíjačiek platí už od 1.2.2007

 § 23 zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti

„Ošípané možno zabíjať u chovateľa na súkromnú domácu spotrebu (ďalej len domáce zabíjačky) za podmienky, že bolo zabíjanie zvierat nahlásené príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe aspoň jeden pracovný deň vopred“ .

boli dodržané požiadavky na vyšetrenie trichinely

tu nájdete celé znenie zákona: zákon

 

2. Ako je to v iných krajinách Európskej únie?

Členské krajiny nie sú v tejto oblasti jednotné a platná legislatíva síce túto povinnosť nenariaďuje, ale dáva možnosť aby si členská krajina vytvorila vlastný vnútroštátny predpis.

 

3. Pozor na svalovca.

Prvoradý záujem: ochrana zdravia ľudí pred možným nakazením sa svalovcom ( trichinelou) s následnými zdravotnými následkami.

V ostatných rokoch sa vyskytlo niekoľko prípadov tejto choroby u ľudí, ktorí uvádzali, že konzumovali surovú klobásu, tepelne neopracované mäso, údené mäso a iné tepelne neopracované výrobky práve z domácich zabíjačiek.

Pacienti mali teplotu okolo 39°C, bolesti brucha, svalov a kĺbov, bolesti hlavy, zvracanie a hnačku.

Vyšetrením sa potvrdila prítomnosť svalovca !

   

Takto vyzerá Trichinella spiralis v svalovom vlákne. 

 

4. Ako a komu som povinný zabíjačku nahlásiť?

Príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe (ďalej len RVPS)

najneskôr 1 pracovný deň vopred v čase do 15,00 hod.

Domácu zabíjačku možno nahlásiť telefonicky alebo inou formu napr.: písomne ( na príslušnú RVPS najneskôr jeden deň pred stanoveným termínom domácej zabíjačky), faxom, e-mailom;

Odber vzoriek

Tu nájdete všetky kontakty, kde nahlásuť zabíjačku ,podľa okresov: kontakty

 

5.  Kde obdržím informácie ohľadom odberu vzorky?

na príslušnej RVPS

ODPORÚČAME jednoducho zatelefonovať na RVPS a odborníci (úradní veterinárni lekári) budú informovať chovateľa taktiež o

1.požadovanom sprievodnom liste, ktorý sprevádza vzorku do laboratória a ktorý chovateľ vyplní

2.spôsobe odberu a hmotnosti laboratórnej vzorky ( pozri nižšie bod 6)

3.kde sa odovzdajú odobraté vzorky určené na vyšetrenie

 

6. Ako odobrať vzorky na vyšetrenie na trichinely?

Odber vzorky zabezpečí sám chovateľ.

Odoberajú sa vzorky bráničných pilierov z obidvoch polovíc jatočných tiel domácej ošípanej v mieste prechodu do šľachovitej časti o veľkosti lieskového orecha, resp. veľkosti 5x5 cm.

 

7.  Musí byť pri odbere vzorky prítomný úradný veterinárny lekár?

Nie, vzorky môže odobrať chovateľ, resp. mäsiar ( osoba), ktorá domácu zabíjačku vykonáva.

 

8.  Čo nasleduje po odbere vzorky ?

Vzorky treba vhodne zabaliť do mikroténového alebo iného nepremokavého vrecka alebo iného materiálu a uložiť do chladničky, 

následne treba vypísať krátky sprievodný list, ktorý pôjde so vzorkami do laboratória.

tu nájdete tlačivo Sprievodný doklad na vyšetrenie ošípane: Sprievodný doklad

 

9.  Doručovanie vzoriek odobratých na domácej zabíjačke 

Chovateľ osobne alebo poslom doručí vzorky na miesto zvozu vzoriek zriadeného príslušnou RVPS, resp. do miesta zberu vzoriek príslušného Štátneho veterinárneho a potravinového ústavu (ŠVPÚ) alebo Štátneho veterinárneho ústavu vo Zvolene (ŠVÚ).

Vzorky sa doručujú v pracovných dňoch do 15.00 hod., vždy však podľa usmernenia RVPS.

Napr. ak sa konala domáca zabíjačka počas víkendových dní, vhodne zabalené odobraté vzorky uskladní chovateľ v chladničke (nie v mrazničke !) a doručí na miesto zvozu v pondelok do 15.00 hod.

 

10.  Čo v prípade, ak sa zabíjajú viaceré ošípané pre súkromnú domácu spotrebu?

Každá odobratá vzorka bráničných pilierov z obidvoch polovíc jatočných tiel domácej ošípanej sa zabalí osobitne spôsobom podľa vyššie uvedeného vo bode 6.

 

11.  Môžem pokračovať v domácej zabíjačke aj keď nepoznám výsledok vyšetrenia na svalovca?

S a m o z r e j m e - to nikto nezakazuje - ale POZOR !

Mäso jatočnej ošípanej z domácej zabíjačky alebo jeho časti s vnútornými orgánmi, ktoré nie sú tepelne opracované môže byť použité pre domácu spotrebu po 3 pracovných dňoch od doručenia vzorky na miesto zvozu,

teda ak chovateľ po domácej zabíjačke, ktorá bola počas víkendových dní doručil vzorku na určené miesto zvozu v najbližší pondelok a do štvrtka toho istého týždňa mu nebol oznámený pozitívny nález svalovca zistený laboratórnym vyšetrením, môže použiť tepelne neopracované výrobky z domácej zabíjačky na svoju spotrebu.

 

12.  Koľko EUR zaplatí chovateľ za vyšetrenie vzorky?

Chovateľ za vyšetrenie vzorky n e p l a t í.

 

 

13. Oznámenie výsledku laboratórneho vyšetrenia chovateľovi

Prípadný pozitívny nález laboratórneho vyšetrenia na svalovca bude chovateľovi oznámený bezodkladne (telefonicky, faxom, e-mailom - podľa uvedenia jeho kontaktného údaju v sprievodnom liste).

 

Pozor. Produkty domácej zabíjačky nesmiete predať alebo darovať ani susedovi.

 

„Produkty z domácej zabíjačky sú určené výlučne pre súkromnú spotrebu chovateľa, fyzickej osoby, držiteľa, vlastníka v jeho domácnosti  a jemu blízkych osôb. Nesmú sa uvádzať ďalej na trh za účelom predaja. Podľa § 115 občianskeho zákona „domácnosť“ tvoria fyzické osoby, ktoré spolu trvale žijú a spoločne uhrádzajú náklady na svoje potreby. Podľa §§ 116 – 117 občianskeho zákona blízkou osobou je príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel; iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu.“

Fyzická osoba sa dopustí priestupku, ak uvedie na trh produkty živočíšneho pôvodu, ktoré sú zdraviu škodlivé alebo nebezpečné alebo ktoré neboli vyrobené v prevádzkarni alebo ak nestiahne takéto výrobky z trhu. Zároveň teda môžete pri zabíjačke dostať pokutu, ak neohlásite zabíjanie hovädzieho dobytka na súkromnú domácu spotrebu príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe aspoň jeden pracovný deň vopred. „Na základe vyššie uvedeného príslušný orgán veterinárnej správy  uloží fyzickej osobe pokutu do 300 eur. V tejto súvislosti neboli v SR za tieto priestupky uložené pokuty,“

 

 

Čo dodať na záver?

Najrizikovejším produktom – výrobkom v tomto prípade je tradične vyrábaná domáca klobása zaúdená studeným dymom, ktorá je charakterizovaná ako tepelne neopracovaný produkt; tepelné opracovanie živočíšnych produktov, prípadne ich ošetrenie zodpovedajúcim zmrazením spoľahlivo likviduje pôvodcu trichinelózy.

Informácie ohľadom celého postupu, odberov vzoriek a potrebnej dokumentácie obdržia aj príslušné obecné a mestské úrady.

 

Štátna veterinárna a potravinová správa SR k tomu ešte dodáva:

Sme presvedčení, že chovatelia domácich ošípaných ako aj široká verejnosť pochopia, že táto povinnosť nie je namierená proti záujmom chovateľov domácich ošípaných a ani nemá za cieľ obmedzenie domácich zakáľačiek, ale práve naopak - má jednoznačný zámer – garantovanie bezpečných potravín z domácej zabíjačky u chovateľov určených pre svoju vlastnú spotrebu.