Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

pre nákup prostredníctvom internetových stránok masodomov.sk prevádzkovaných spoločnosťou PARTNERSON

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú hlavné zásady a princípy obchodných vzťahov medzi spoločnosťou PARTNERSON, jej obchodnými partnermi a zákazníkmi.
Všetky ustanovenia tu uvedené sú platné, pokiaľ nie je písomnou zmluvnou formou s kupujúcim uvedené inak.

DEFINÍCIA POJMOV

Pokiaľ nie je z kontextu zrejmé niečo iné, majú v týchto všeobecných obchodných podmienkach a ich prílohách nasledovné výrazy tento význam:

sprostredkovateľ- spoločnosť PARTNERSON, s.r.o., Hričovská 17, 01001 Žilina

predávajúci - predávajúcim je obchodný partner spoločnosti PARTNERSON, ktorý na základe vzájomného zmluvného vzťahu zabezpečuje predaj a distribúciu produktov nachádzajúcich sa na internetových stránkach masodomov.sk , ktoré prevádzkuje spoločnosť spoločnosť PARTNERSON.

kupujúci - fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim, t.j. obchodným partnerom spoločnosti PARTNERSON prostredníctvom internetových stránok prevádzkovaných spoločnosťou PARTNERSON.
tovar – produkty alebo služby, ktoré sa nachádzajú na internetových stránkach, ktoré prevádzkuje spoločnosť spoločnosť PARTNERSON.

OBJEDNÁVKA

Kupujúci objednáva výrobky a služby predávajúceho prostredníctvom internetových stránok, ktoré prevádzkuje spoločnosť spoločnosť PARTNERSON a to výhradne elektronickou formou, t.j. vyplnením príslušného formulára na internetových stránkach.
Kúpna zmluva sa uzatvára na základe objednávky kupujúceho. Každá objednávka musí obsahovať: meno kupujúceho, kontaktnú osobu, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne číslo, prípadne IČO, DIČ, IČ DPH, presné zadanie objednávaného tovaru, množstvo, dátum vystavenia objednávky, spôsob prevzatia tovaru. Predávajúci objednávky vybavuje v poradí, v akom prichádzajú, respektíve ich zoraďuje podľa vlastných logistických dispozícií. Vystavením objednávky sa kupujúci zaväzuje za objednaný tovar zaplatiť kúpnu cenu podľa podmienok uvedených v objednávke. Automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho zaslané na e-mailovú adresu kupujúceho sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky.

Ak nie je predávajúci schopný vybaviť objednávku v stanovenom termíne, upozorní na to telefonicky kupujúceho a dohodne ďalší postup.

V prípade nedodania tovaru z dôvodu vyššej moci alebo z dôvodu nedostupnosti tovaru predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho o dôvode nedodania, prípadne o možnosti náhrady.

Predávajúci si vyhradzuje právo v prípade odľahlej polohy, zlej dostupnosti miesta dodania alebo zlých poveternostných podmienok nevybaviť objednávku, prípadne dohodnúť alternatívnu možnosť riešenia dodaním objednávky do dostupného miesta po telefonickej či e-mailovej komunikácii so zákazníkom.

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to najneskôr 24 hodín pred požadovaným termínom doručenia. Objednávku je možné stornovať telefonicky, priamo predávajúcemu alebo elektronickou formou. Potvrdenie stornovania objednávky oznámi predávajúci kupujúcemu elektronickou formou.


Kupujúci má taktiež právo do 24 hodín pred požadovaným termínom doručenia zmeniť zadanie objednávky, a to iba v prípade, že produkty neboli ešte predávajúcim fakturované. Ak tak kupujúci nespraví v stanovenej lehote, je objednávka po overení predávajúcim považovaná za záväznú. Predávajúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak objednaný tovar nie je možné dodať v lehote alebo v cene určenej týmito obchodnými podmienkami a nedohodne sa s kupujúcim na náhradnom plnení, alebo ak si kupujúci nesplní povinnosti spojené s realizáciou objednávky.

VRÁTENIE TOVARU, REKLAMAČNÝ PORIADOK, Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Nakoľko predmetom obchodu je potravinársky tovar s obmedzenou dobou trvanlivosti, ktorá predstavuje pri čerstvom mäse 48 hodín a pri mäsových výrobkoch podľa údajov od výrobcu, môže kupujúci odstúpiť od kúpnej zmluvy výlučne pri prevzatí tovaru, ak dodaný tovar nezodpovedá kvalitatívne objednanému tovaru. Výnimku tvoria tzv. skryté chyby mäsa, ako sú napríklad vnútrosvalové vredy, abcesy, opuchy , zakrvavenia alebo iné kvalitatívne chyby, ktoré neboli na povrchu viditeľné. Pri mäsových výrobkoch a ostatnom potravinárskom tovare je možná reklamácia počas záručnej doby garantovanej výrobcom, avšak iba za predpokladu, že boli dodržané všetky podmienky skladovania a manipulácie stanovené výrobcom. Podstatnou podmienkou pre akceptovanie reklamácie je zabezpečenie zachovania tepelného (chladiaceho) reťazca, t.j. aby dodaný tovar nebol v žiadnej chvíli vystavený iným teplotám ako je pri čerstvom mäse +7°C a pri mäsových výrobkov tak, ako určuje výrobca. Porušený obal nie je možné považovať po prevzatí objednávky za reklamačný dôvod. Bez ohľadu na opodstatnenosť reklamácie je kupujúci povinný zachovať primeranú starostlivosť o tovar až do ukončenia reklamačného konania. Ak nezodpovedá objednávke množstvo tovaru a to tak, že predávajúci dodal väčšie množstvo tovaru, je predávajúci povinný bezodkladne upraviť dodávku na požadované množstvo a následne opraviť aj faktúru. resp. dodací list a daňový doklad. Prípustný váhový rozdiel s ohľadom na špecifickosť potravinárskeho tovaru je stanovený na 10%. Ak je naopak dodané množstvo menšie ako je prípustný váhový rozdiel, je predávajúci povinný objednávku bezodkladne doplniť bez nároku na akékoľvek poplatky alebo ďalšie podmienky .

V prípade, že predávajúci uznal reklamáciu kupujúceho ako opodstatnenú, je predávajúci povinný najneskôr do 14 dní vrátiť kupujúcemu zodpovedajúcu čiastku, a to po dohode s kupujúcim buď bezhotovostne na účet kupujúceho, alebo v hotovosti do rúk kupujúceho. V prípade, že predávajúci vystavil kupujúcemu faktúru, vystaví na reklamovaný tovar dobropis. Ak bol vystavený doklad z registračnej pokladne, musí kupujúci vrátiť originál pokladničného dokladu predávajúcemu, ktorý mu následne vystaví nový doklad z registračnej pokladne. Predávajúci nie je povinný vrátiť ani pri platnom odstúpení od zmluvy kupujúcemu náklady, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru, ako ani za prípadné škody, ktoré vznikli kupujúcemu následne kvalitatívne alebo kvantitatívne nedostatočným vybavením objednávky.

V prípade, že kupujúci nesplní niektorú povinnosť uvedenú v týchto všeobecných obchodných podmienkach, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

PLATOBNÉ PODMIENKY, SPÔSOBY PLATBY A DOKLAD O ZAPLATENÍ

Kupujúci vykonáva platbu v EUR, pokiaľ nie je vzájomnou dohodou stanovené inak, a to pri prevzatí tovaru v hotovosti do rúk predávajúceho, ktorý mu následne odovzdá daňový doklad, ktorý zároveň slúži ako potvrdenie o prevzatí hotovosti.

Nie je možné platiť stravnými poukážkami.

CENY

Ceny uvedené na stránkach, ktoré prevádzkuje spoločnosť spoločnosť PARTNERSON platia výhradne pre nákup prostredníctvom internetu. Ceny sú uvedené vrátane DPH. Doprava pri objednávke nad 25 € vrátane DPH je zdarma. Cena dopravy pri menšej objednávke, prípadne do lokality mimo bežného regiónu rozvozu, je uvedená pri objednávke. Cenu určuje predávajúci po dohode so sprostredkovateľom a môže sa meniť v dôsledku pohybu cien pohonných hmôt, prípadne podľa zmien logistických dispozícií. Cenu tovaru určuje sprostredkovateľ po dohode s jednotlivými partnermi - predajcami. Všetky akciové ceny platia do vypredania zásob, respektíve počas vymedzenej doby, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je výslovne uvedené inak. Ceny uvedené na internetových stránkach sú záväzné pre všetkých predávajúcich a akýkoľvek cenový rozdiel je neprípustný. Kupujúci má právo požadovať cenu uvedenú na internetových stránkach, a ak sa táto nezhoduje so skutočnosťou, ma právo na vrátenie tovaru.

ODBER, DODACIA DOBA A DODÁVKA TOVARU

Odber tovaru sa uskutočňuje vlastným dovozom predávajúceho ku kupujúcemu v zmysle zadania objednávky.

Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť dodávky a tieto potvrdiť na dodacom liste. Kupujúci má právo na preváženie si dodaného tovaru. Ak je pri takomto vážení zistený váhový rozdiel, má kupujúci právo na vrátenie tovaru. Prípustný váhový rozdiel je stanovený na 2% . Pokiaľ je u kupujúceho zistený na jeho váhe váhový rozdiel a predávajúci s takto zistenou váhou nesúhlasí, je predávajúci povinný na vlastné náklady dodávaný tovar prevážiť. Smerodajná je pritom iba váha zistená na certifikovanej váhe s platným úradným overením (tzv.cjachovanie). Ak je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, kupujúci je oprávnený zásielku neprevziať.
Prepravné náklady sú uvedené pri každej objednávke tovaru individuálne. V cene tovaru, resp. v cene dopravy je zahrnutá donáška tovaru po vchodové dvere do bytu alebo domu. V tejto cene nie je zahrnutá donáška tovaru na konkrétne miesto v interiéri bytu (myslí sa najmä vynášanie na poschodia domov, na vnášanie do pivničných priestorov a pod.).Taktiež v cene nie je zahrnutá akákoľvek ďalšia manipulácia s tovarom (rezanie, kostenie, vybaľovanie, ukladanie a pod.)

Dodacia lehota na vybavenie objednávky je kupujúcemu oznámená pri potvrdení objednávky. Ak nie je predávajúci schopný vybaviť objednávku v stanovenom termíne, upozorní na to telefonicky kupujúceho a dohodne ďalší postup. Pri nedodržaní termínu vybavenia objednávky má kupujúci právo na vrátenie tovaru, nevznikajú mu však žiadne ďalšie nároky vyplývajúce z takto vzniknutej škody. Tolerancia na termín dodania je stanovená na 2 hodiny.

Ak predávajúci dodrží stanovený termín dodávky tovaru a kupujúci si bez predchádzajúceho upozornenia tovar neprevezme, resp. nebude na stanovenej adrese a v stanovenom čase prítomný, má predávajúci nárok na úhradu nákladov spojených s vybavením objednávky a prepravnými nákladmi.

Za tovar je zodpovedný predávajúci až po jeho prevzatie kupujúcim. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim od doby, kedy predávajúci kupujúcemu alebo jeho zástupcovi umožní fyzicky disponovať s tovarom. 
Kupujúci nadobúda vlastnícke práva k tovaru až uhradením kompletnej ceny za tovar. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na kupujúceho, ktorý má tovar v držbe, má kupujúci všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný dodaný tovar na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako tovar predávajúceho. 
Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho momentom prevzatia tovaru kupujúcim alebo jeho splnomocnencom.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Firma PARTNERSON  ako prevádzkovateľ internetového obchodu  sa zaväzuje k nižšie uvedenému: 
Rešpektujeme Vaše súkromie. Aby sme vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme poznať niektoré vaše osobné údaje. Tieto údaje chránime pred zneužitím.

Osobné údaje zadávate pri registrácii.
Ako zákazník musíte pri vašej registrácii uviesť nasledujúce údaje. Ak ste fyzická osoba, sú to tieto:

• Meno a priezvisko 
• Úplnú poštovú adresu 
• E-mailovú adresu
• Telefonické, prípadne faxové spojenie

Tieto informácie sú nutné pre vašu identifikáciu ako kupujúceho. Používame ich k realizácii a zaúčtovaniu Vašej platby za nakúpený tovar, za účelom správnej dodávky tovaru a pri komunikácii s Vami. 
V prípade, že požadujete doručovanie objednávok na inú adresu, než je uvedená, je potrebné uviesť ešte alternatívnu adresu dodania.

Ak nakupujete ako právnická osoba, mali by ste uviesť tiež nasledujúce údaje o firme: 

• Meno firmy 
• Úplnú poštovú a fakturačnú adresu 
• Kontaktnú osobu 
• E-mailovú adresu
• Telefonické, prípadne faxové spojenie 
• IČO 
• DIČ 
• Bankové spojenie

Tieto údaje nám umožnia previesť nutné účtovné operácie, vyhotoviť daňový doklad obyčajne vyžadovaný obidvomi stranami, poprípade identifikovať Vašu platbu cez bankový prevod.

Tieto údaje sú uchovávané v chránenej databáze na našom serveri, aby ste ich nemuseli nanovo zapisovať pri každej návšteve. Tieto údaje sú taktiež potrebné pre náš účtovný a fakturačný systém.

Údaje o Vašej činnosti 
Údaje o Vašich nákupoch (sú potrebné pre zaistenie dodávok tovaru, vybavovania reklamácií a podobne) sú ukladané v bezpečnej databáze a nie sú poskytované tretím stranám. Tieto údaje nám zároveň pomáhajú skvalitňovať naše služby a zefektívňovať našu činnosť.

V našom obchode nezadávate žiadne informácie, ktoré by sa priamo týkali práce s peniazmi na Vašich účtoch. Všetky v súčasnosti ponúkané formy elektronického bankovníctva (platenia za tovar cez internet) sú realizované priamo na stránkach Vašej banky, ktorá nám poskytne jedine informáciu o úspešnosti či neúspešnosti platby a Vaše meno, prípadne číslo účtu (aby sme vedeli platbu identifikovať a v prípade potreby vrátiť). V žiadnom prípade sa nedozvieme žiadne ďalšie informácie - ako Vaše prihlasovacie údaje alebo zostatok na Vašom účte.

Počas Vašej návštevy sú na našom serveri uchovávané dočasné informácie, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie obchodu (napr. čo ste vložili do nákupného košíka, kedy ste na stránku prišli, odkiaľ ste na stránku prišli). Kedykoľvek sa nás môžete spýtať, aké údaje o Vás máme v našej databáze uchované a na čo boli použité.


Zneaktívnenie registrácie a výmaz vášho e-mailu z rozosielacej databázy 
Pokiaľ sa rozhodnete zrušiť Vašu registráciu, stačí, keď nám zavoláte na jeden z našich telefónnych kontaktov alebo napíšete e-mail na adresu: masodomov@masodomov.sk   a do predmetu napíšete nezasielať. Vaša registrácia bude zneaktívnená. Aktualizáciu osobných údajov môže registrovaný kupujúci uskutočniť priamo v on-line režime na webovej stránke internetového obchodu ihneď po prihlásení.

Aké je naše stanovisko k poskytovaniu Vašich osobných údajov iným spoločnostiam? 
Vaše údaje neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie Vašej objednávky. Sú to najmä banky (v niektorých prípadoch poskytnutie Vášho mena) a doručovateľské služby (adresa na dodanie). Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorazovo pre vybavenie Vašej konkrétnej objednávky.

Zhrnutie 
Internetový obchod masodomov si váži dôveru a chráni Vaše súkromné dáta pred zneužitím. Tieto informácie zhromažďujeme preto, aby sme skvalitnili naše služby. Databázu údajov nepredávame, neprenajímame, ani inak neposkytujeme žiadnej tretej strane (ak nie je pri konkrétnom titule uvedené inak). Prevádzkovateľ môže tretím stranám alebo verejnosti poskytnúť súhrnné štatistické informácie o zákazníkoch, návštevnosti, obrate a ďalšie údaje, avšak na základe nich nie je možné nijakým spôsobom identifikovať jednotlivých zákazníkov.

Váš súhlas 
Používaním internetového obchodu masodomov súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás a Vašich nákupoch. Tento súhlas udeľujete predávajúcemu na dobu neurčitú a môžete ho písomnou formou kedykoľvek odvolať. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia jeho odvolania sprostredkovateľovi. Pravidlá zaobchádzania s týmito údajmi sú popísané v tomto dokumente. V prípade, že dôjde v budúcnosti k ich zmenám, budú detaily nových pravidiel na týchto stránkach publikované, takže budete mať možnosť sa o nich dozvedieť.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA A ĎALŠIE USTANOVENIA

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí. V prípade, že sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté. Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Zb. v znení neskorších zákonných úprav zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené, ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka alebo Občianskeho zákonníka.

Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.