Chystáte sa na domácu zabíjačku? Tu je 10 vecí, ktoré by ste určite mali vedieť

Chystáte sa na domácu zabíjačku? Tu je 10 vecí, ktoré by ste určite mali vedieť

Blíži sa sezóna domácich zabíjačiek a mnohí z Vás sa určite tohoto tradičného jesenného aktu zúčastnia. Domáca zabíjačka je tak trochu sviatok, príležitosť pre rodinné stretnutia a častokrát aj veľa zábavy, ale hlavne veľa chutných zabíjačkových dobrôt a špecialít. Aby Vám túto radosť nič nenarušilo, zostavili sme pre Vás týchto 10 zásad:

1. Čo hovorí na domáce zabíjačky legislatíva SR ?

Povinnosť nahlasovania domácich zabíjačiek platí už od 1.2.2007. Upravuje ho § 23 zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti, ktorý hovorí: „Ošípané možno zabíjať u chovateľa na súkromnú domácu spotrebu (ďalej len domáce zabíjačky) za podmienky, že bolo zabíjanie zvierat nahlásené príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe aspoň jeden pracovný deň vopred a boli dodržané požiadavky na vyšetrenie trichinely.“

Tu nájdete celé znenie zákona: zákon

2. Pozor na svalovca!

Prvoradým záujmom je ochrana zdravia ľudí pred možným nakazením sa svalovcom (trichinelou) s následnými zdravotnými následkami. V ostatných rokoch sa vyskytlo niekoľko prípadov tejto choroby u ľudí, ktorí uvádzali, že konzumovali surovú klobásu, tepelne neopracované mäso, údené mäso a iné tepelne neopracované výrobky práve z domácich zabíjačiek. Pacienti mali teplotu okolo 39°C, bolesti brucha, svalov a kĺbov, bolesti hlavy, zvracanie a hnačku. Vyšetrením sa potvrdila prítomnosť svalovca!

3. Ako a komu som povinný zabíjačku nahlásiť?

Príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe (ďalej len RVPS) najneskôr 1 pracovný deň vopred v čase do 15,00 hod. Domácu zabíjačku možno nahlásiť telefonicky alebo inou formu, napr.: písomne (na príslušnú RVPS najneskôr jeden deň pred stanoveným termínom domácej zabíjačky), faxom, e-mailom.

Tu nájdete všetky kontakty, kde nahlásiť zabíjačku podľa jednotlivých okresov: kontakty

4. Kde obdržím informácie ohľadom odberu vzorky?

na príslušnej RVPS, odporúčame jednoducho zatelefonovať na RVPS a odborníci (úradní veterinárni lekári) Vás budú informovať taktiež o:

- požadovanom sprievodnom liste, ktorý sprevádza vzorku do laboratória a ktorý chovateľ vyplní
- spôsobe odberu a hmotnosti laboratórnej vzorky
- kde sa odovzdajú odobraté vzorky určené na vyšetrenie

5. Ako odobrať vzorky na vyšetrenie na trichinely?

Odber vzorky zabezpečí sám chovateľ. Odoberajú sa vzorky bráničných pilierov z obidvoch polovíc jatočných tiel domácej ošípanej v mieste prechodu do šľachovitej časti veľkosti lieskového orecha, resp. veľkosti 5x5 cm. Pri odbere vzorky nemusí byť prítomný úradný veterinárny lekár. Vzorky môže odobrať chovateľ, resp. mäsiar (osoba, ktorá domácu zabíjačku vykonáva).

6. Ako vzorku doručiť na vyšetrenie?

Vzorky treba vhodne zabaliť do mikroténového vrecka alebo iného nepremokavého materiálu a uložiť do chladničky, následne treba vypísať krátky sprievodný list, ktorý pošlete spolu so vzorkami do laboratória. Chovateľ osobne alebo poslom doručí vzorky na miesto zvozu vzoriek zriadeného príslušnou RVPS, resp. do miesta zberu vzoriek príslušného Štátneho veterinárneho a potravinového ústavu (ŠVPÚ) alebo Štátneho veterinárneho ústavu vo Zvolene (ŠVPÚ). Vzorky sa doručujú v pracovných dňoch do 15.00 hod., vždy však podľa usmernenia RVPS.

Napr. ak sa konala domáca zabíjačka počas víkendových dní, vhodne zabalené odobraté vzorky uskladní chovateľ v chladničke (nie v mrazničke!) a doručí na miesto zvozu v pondelok do 15.00 hod. Vyšetrenie vzorky je bezplatné. (V niektorých okresoch je vyšetrenie spoplatnené sumou 5,50 €)

Tu nájdete tlačivo Sprievodný doklad na vyšetrenie ošípanej: Sprievodný doklad

7. Čo v prípade, ak sa zabíjajú viaceré ošípané?

Každá odobratá vzorka bráničných pilierov z obidvoch polovíc jatočných tiel domácej ošípanej sa zabalí osobitne spôsobom podľa vyššie uvedeného v bode 6. Aj keď nepoznáte výsledok vyšetrenia na svalovca, môžete pokračovať v domácej zabíjačke - to nikto nezakazuje - ale POZOR!

Mäso jatočnej ošípanej z domácej zabíjačky alebo jeho časti s vnútornými orgánmi, ktoré nie sú tepelne opracované, môže byť použité pre domácu spotrebu po 3 pracovných dňoch od doručenia vzorky na miesto zvozu, teda ak chovateľ po domácej zabíjačke, ktorá bola počas víkendových dní, doručil vzorku na určené miesto zvozu v najbližší pondelok a do štvrtka toho istého týždňa mu nebol oznámený pozitívny nález svalovca zistený laboratórnym vyšetrením, môže použiť tepelne neopracované výrobky z domácej zabíjačky na svoju spotrebu.

8. Ako sa dozviem o výsledku laboratórneho vyšetrenia?

Prípadný pozitívny nález laboratórneho vyšetrenia na svalovca bude chovateľovi oznámený bezodkladne (telefonicky, faxom, e-mailom - podľa uvedenia jeho kontaktného údaju v sprievodnom liste).

9. Produkty domácej zabíjačky nesmiete predať alebo darovať, dokonca ani susedovi

„Produkty z domácej zabíjačky sú určené výlučne pre súkromnú spotrebu chovateľa, fyzickej osoby, držiteľa, vlastníka v jeho domácnosti a jemu blízkych osôb. Nesmú sa uvádzať ďalej na trh za účelom predaja. Podľa § 115 občianskeho zákona „domácnosť“ tvoria fyzické osoby, ktoré spolu trvale žijú a spoločne uhrádzajú náklady na svoje potreby. Podľa § 116 – 117 občianskeho zákona je blízkou osobou príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel; iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu.“

Fyzická osoba sa dopustí priestupku, ak uvedie na trh produkty živočíšneho pôvodu, ktoré sú zdraviu škodlivé alebo nebezpečné, alebo ktoré neboli vyrobené v prevádzkarni, alebo ak nestiahne takéto výrobky z trhu. Zároveň teda môžete pri zabíjačke dostať pokutu, ak neohlásite zabíjanie hovädzieho dobytka na súkromnú domácu spotrebu príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe aspoň jeden pracovný deň vopred. Pri porušení týchto predpisov môže príslušný orgán veterinárnej správy uložiť fyzickej osobe pokutu do výšky 300 eur. Ďalšia pokuta Vám hrozí od zdravotnej poisťovne, ktorá môže od Vás vymáhať aj náklady spojené s liečbou v dôsledku nákazy z neohlásenej zabíjačky.

10. Čo je najväčšie riziko?

Najviac rizikovým produktom – výrobkom - v tomto prípade je tradične vyrábaná domáca klobása údená studeným dymom, ktorá je charakterizovaná ako tepelne neopracovaný produkt. Pre odstránenie rizika nákazy je nutné tepelné opracovanie živočíšnych produktov, prípadne ich ošetrenie hĺbkovým zmrazením, ktoré spoľahlivo likviduje pôvodcu trichinelózy.

Ak potrebujete poradiť ohľadom samotného postupu zabíjačky, tu nájdete stručný popis jednotlivých fáz a úkonov domácej zabíjačky. Postup zabíjačky

Masodomov.sk